Sabr o tasleem yaani aalaa firasat

Sabr o tasleem yaani aalaa firasat
Sab se awwal hai khuda ki ibadat

Jo haasil na hua woh qismat na thi
Jo hua woh Rab ki thi ghanimat

Paseenay se behtar koi dawa nahin
Dua ka doosra ism hai mushaqqat

Khud parasti mahabat nahin hai yaro
Auron se pyaar ka naam hai ulfat

Dil ki suno, zahn to bahot shaatir hai
Zameer batlaye sahi kya aur kya ghalat

Khuzu se badh kar to kuchh nahin
Mutaradif uska hai ibadat

Dil o zameer kis liye hain, naaseh
Kya karni jahan ki muft naseehat

Prabhu/khuda, ek subh aur, shukr tera
Is se badh kar nahin koi daulat

‘Sahil’, karte hain baaten log Rab ke karam ki
Zindagi to khud hai uski saughaat o nemat

Tasleem accetance
Mushaqqat. Mehnat
Khud parasti. Narcissism
Shaatir. Chess player. Cunning
Khuzu humility
Mutradif. Synonym synonymous
Zameer. Conscience
Saughaat. Gift
Nemat. Blessing

Ashok sawhny ‘Sahil’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *